กลับหน้าหลัก
Copyright @ KANNIKA (PUANKAT) BORJUCKKAPAN

รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้า
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้า
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ให้นักเรียนเข้าศึกษาบทเรียนในแต่ละหัวข้อ เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว
1. ให้เข้าทำแบบตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 - 4
2. สรุปผลการตรวจสอบความก้าวหน้าแต่ละครั้งของนักเรียน ว่าได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์
และผ่านการประเมินในครั้งนั้นหรือไม่

จากคุณ ครูกรรณิการ์ เมื่อวันที่ 1/5/2551 10:27:20   IP : 113.53.23.172


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นาย ภาคภูมิ อุตตะมะ เลขที่ 1 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 17/7/2551 12:04:41  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว ชญาพร เสวตกุล เลขที่ 26 ขั้น 4/1 เมื่อวันที่ 17/7/2551 12:05:25  IP : 113.53.23.172


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1  ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2  ได้คะแนน  100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว จูฑามาศ ผัดกาศ เลขที่ 6 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 17/7/2551 12:10:38  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว สุภาพร อิวกาศ เลขที่ 21 เมื่อวันที่ 24/7/2551 12:13:52  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น

รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่  2  ได้คะแนน 90  เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว วรรณนิสา อุจจี้ เลขที่ 18 ชั้น ม.4/1 เมื่อวันที่ 24/7/2551 12:14:14  IP : 113.53.23.172


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่  1  ได้คะแนน 90  เปอร์เซ็น

รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่  2  ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว พรสุดา เขื่อนจินดาวงศ์ เลขที่ 13 ชั้น ม.4/1 เมื่อวันที่ 24/7/2551 12:16:49  IP : 114.128.178.82รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1  ได้คะแนน 60  เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2  ได้คะแนน  100 เปอร์เซ็น

       
จากคุณ นางสาว ปทุมพร ธิกันทะ เลขที่ 11 ชั้น ม.4/1 เมื่อวันที่ 24/7/2551 12:17:46  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 80 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว จุฑารัตน์ หมื่นจี้ เลขที่ 7 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 24/7/2551 12:17:56  IP : 113.53.23.172รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 80 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 80 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว วีรวรรณ ใจกาศ เลขที่ 20 ชั้น ม. 401 เมื่อวันที่ 25/7/2551 12:18:16  IP : 114.128.178.82
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 80 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 90 เปอร์เซ็น

จากคุณ จาก นางสาว พัชราภรณ์ พินธุกาศ เลขที่ 14 ม.4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 12:18:22  IP : 113.53.23.172


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1  ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2  ได้คะแนน  100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นาย ศักดา จี้รัตน์ เลขที่ 3 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 13:58:27  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1  ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2  ได้คะแนน  100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นาย ศักดา จี้รัตน์ เลขที่ 3 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:00:45  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว สุภาพร อิวกาศ เลขที่ 21 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:05:07  IP : 113.53.128.236


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่  1  ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น

รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่  2  ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว อรอนงค์ สหุนันต์ เลขที่22 ชั้นม.4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:08:26  IP : 113.53.128.236


 รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 70 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 80เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว ปิยวรรณ จักรกาศ เลขที่ 25 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:09:04  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว นิรัชฎา สิงขา เลขที่ 9 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:10:39  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว จิราวรรณ ยศเพ็ชรกาศ เลขที่ 5 ชั้น ม.4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:10:49  IP : 113.53.128.236


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 90 เปอร์เซ็น
จากคุณ นาย วลกาล สุตินกาศ เลขที่ 2 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:12:58  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว กนกวรรณ รินกาศ เลขที่ 23 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:18:51  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว รัตนาภรณ์ วรรณชัย เลขที่ 17 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:20:42  IP : 113.53.128.236


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว กัลยารัตน์ เป็งกาศ เลขที่ 29 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:23:00  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว ศิริวราภรณ์ สุริยา เลขที่ 31 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:24:19  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว ฉัตรสุดา สุภาพรรณวดี เลขที่ 30 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:25:27  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว พิชญ์นรี ศรียอด เลขที่ 28ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:26:12  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว ปราณี ดวงแก้วกาศ เลขที่ 27ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:26:45  IP : 114.128.178.82


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1  ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2  ได้คะแนน  100 เปอร์เซ็น 
 
จากคุณ นางสาว นิศารัตน์ แสนสะวะ เลขที่ 10 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:32:55  IP : 113.53.128.236


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1  ได้คะแนน 100  เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2  ได้คะแนน  100 เปอร์เซ็น 
 
จากคุณ นางสาว นิศารัตน์ แสนสะวะ เลขที่ 10 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:33:21  IP : 113.53.128.236


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 70 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 70 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว ทิพย์อาพร โยนะกาศ เลขที่ 8 ชั้น 4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:35:03  IP : 113.53.128.236


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 70  เปอร์เซ็น
จากคุณ น.ส วรางคณา ว่างเว้น เลขที่ 19 ม401 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:39:40  IP : 113.53.128.236


รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 1 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
รายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าที่ 2 ได้คะแนน 100 เปอร์เซ็น
จากคุณ นางสาว รัตนาภรณ์ วรรณชัย เลขที่ 17 ชั้นม.4/1 เมื่อวันที่ 25/7/2551 14:44:27  IP : 113.53.128.236


1   2   | [Next >>]  [หน้าสุดท้าย
ขอเชิญร่วมตอบคำถามคะ
ผู้ตอบ      

คำตอบ
สามารถ Copy ทั้งข้อความและรูปภาพจากเว็บไซต์อื่นๆมาวาง ลง ในช่องได้เลยคะ
วิธีแทรกการ์ตูน : เพียงแค่คุณวางเมาส์ไว้ที่การ์ตูน แล้วกด จากนั้นลากไปวางในช่องได้เลย
แนบรูป       (gif, jpg, png )
 

***ตอบคำถามก่อน ตั้งกระทู้นะคะ***


กลับหน้ารวมกระทู้